Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021 (นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ)

ความเป็นมาของโครงการ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมุ่งแก้ไขต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนไทย หนึ่งในนั้นก็คือการสร้างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านนโยบาย สิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ และการสร้างทักษะและพฤติกรรมส่วนบุคคลให้มีสุขภาพดีครบ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และปัญญา ซึ่งการทำงานของ สสส. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน

ด้วยความเชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่และศักยภาพของเยาวชนรวมทั้งเครือข่ายครูที่จะเป็นกำลังสำคัญในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ สร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสังคมและผู้คนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ สสส. จึงจัดการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ได้รับการบ่มเพาะทักษะในการประดิษฐ์ คิดค้น ต่อยอดนวัตกรรม ผ่านการวิเคราะห์โดยใช้วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝังแนวคิดด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนและสังคมได้จริง

จากการประกวด 3 ครั้งที่ผ่านมา เกิดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่มาจาก “นวัตกรรุ่นใหม่” ซึ่งถูกนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้งานจริงหลายชิ้นงาน สสส. จึงจัดให้มีการประกวดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และยกระดับเป็น Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021 เพื่อเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศของเยาวชน ครู อาจารย์ และสถาบันการศึกษา และเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนานวัตกรสร้างเสริมสุขภาพของสังคมไทยอย่างจริงจังและยั่งยืน

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกข้อมูลการสมัคร ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

1.1 ส่วนที่ 1 แจ้งความประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

1.2 ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษา 1) ชื่อผลงาน 2) ชื่อทีม 3) ข้อมูลผู้สมัครคนที่ 1 – 3 ได้แก่ ชื่อ - นามสกุล อายุ ระดับการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ อีเมล 4) ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล 5) ข้อมูลสถาบันการศึกษา ได้แก่ ชื่อสถาบันการศึกษา ที่อยู่สถาบันการศึกษา จังหวัด

1.3 ส่วนที่ 3 รายละเอียดข้อเสนอโครงการ 1) ชื่อผลงาน 2) โจทย์ย่อย เลือกการดำเนินงานตามหัวข้อย่อย 1 หัวข้อ 3) อธิบายสถานการณ์หรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข 4) ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์จากผลงานนี้ 5) อธิบายหลักการหรือแนวคิดของผลงาน 6) อธิบายกระบวนการ/วิธีการทำงาน/ขั้นตอนการทำงานของผลงาน 7) ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหากับกลุ่มเป้าหมาย 8) แนบภาพร่างผลงาน พร้อมใส่คำอธิบายรายละเอียด 9) ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 10) แนบไฟล์หลักฐานประกอบการสมัคร (จากขั้นตอนที่ 1) ได้แก่ แบบฟอร์มเข้าร่วมการประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021 และเอกสารรับรองและอนุญาตให้เข้าร่วมตลอดโครงการ

2. การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อท่านได้รับอีเมลยืนยันการสมัครจากผู้จัดการประกวด โดยขอความร่วมมือผู้สมัครทุกท่านตอบแบบสอบถามที่ส่งไปพร้อมอีเมลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการจัดประกวดที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนต่อไป

ส่วนที่ 1 หนังสือแจ้งความ ประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
โดยที่ สสส. จัดตั้งขึ้นและมีพันธกิจตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 มีข้อกำหนดให้ สสส. ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี จะต้องถือปฏิบัติในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ “บุคคลที่สมัครเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3” ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ดังนั้น สสส. จึงขอแจ้งความประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบดังต่อไปนี้
ข้อ 1. สสส. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ตำแหน่งงาน ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ของหน่วยงาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว
ข้อ 2. สสส. จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1. เท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงด้วยวิธีการกรอกข้อมูลในเอกสาร บันทึกข้อมูลเสียงหรือภาพ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามแต่ สสส. จะเห็นสมควร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการประกวด การดำเนินงาน ประสานงานและกำกับติดตามการประกวด การบริหารและการตรวจสอบการประกวด การจัดทำรายงานสถิติเกี่ยวกับการประกวด และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกวด หาก สสส. ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น อาจทำให้ สสส. ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
ข้อ 3. ในกรณีที่ สสส. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2. สสส. จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเสียก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้กระทำได้หรือเป็นกรณีที่ต้องดำเนินการตามคำสั่งของผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ข้อ 4. สสส. จะดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และมีคุณภาพ รวมทั้งให้การคุ้มครองและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ สสส. กำหนด เพื่อมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเกิดการรั่วไหลหรือถูกนำไปใช้โดยผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ 5. สสส. จะลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 2. ได้อีกต่อไป หรือถูกจัดเก็บมาเป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่การดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการสิ้นสุดลง เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ 6. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเข้าถึง ขอสำเนา หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือขอให้ สสส. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม หรือขอให้ลบหรือทำลายหรือ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎหมาย ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอใช้สิทธิดังกล่าว หาก สสส. ไม่ดำเนินการให้ตามความประสงค์ สสส. จะบันทึกเหตุผลในการปฏิเสธการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นหลักฐาน และในกรณีเช่นว่านี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนกรณีดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดที่ สสส. ปฏิบัติไม่เป็นตามกฎหมาย ต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการร้องขอดังกล่าว
ข้อ 7. สสส. ในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจติดต่อกับบุคคลดังกล่าวได้ตามข้อมูลดังต่อไปนี้
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0 2343 1500 / อีเมล : dpo@thaihealth.or.th
ข้าพเจ้ารับทราบความประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าวข้างต้น
คำนำหน้า
ชื่อ - นามสกุล
E-mail
ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อผลงาน
ชื่อทีม
ระดับชั้นที่สมัคร
ข้อมูลผู้สมัครคนที่ 1
คำนำหน้า
ชื่อ-นามสกุล (ผู้สมัครคนที่ 1)
อายุ (ผู้สมัครคนที่ 1)
ระดับการศึกษา (ผู้สมัครคนที่ 1)
เบอร์โทรศัพท์ (ผู้สมัครคนที่ 1)
อีเมล (ผู้สมัครคนที่ 1)
ข้อมูลผู้สมัครคนที่ 2
คำนำหน้า
ชื่อ-นามสกุล (ผู้สมัครคนที่ 2)
อายุ (ผู้สมัครคนที่ 2)
ระดับการศึกษา (ผู้สมัครคนที่ 2)
เบอร์โทรศัพท์ (ผู้สมัครคนที่ 2)
อีเมล (ผู้สมัครคนที่ 2)
ข้อมูลผู้สมัครคนที่ 3
คำนำหน้า
ชื่อ-นามสกุล (ผู้สมัครคนที่ 3)
อายุ (ผู้สมัครคนที่ 3)
ระดับการศึกษา (ผู้สมัครคนที่ 3)
เบอร์โทรศัพท์ (ผู้สมัครคนที่ 3)
อีเมล (ผู้สมัครคนที่ 3)
ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
คำนำหน้า
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
เบอร์โทรศัพท์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
อีเมล (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ชื่อสถาบันการศึกษา
ที่อยู่สถาบันการศึกษา
จังหวัด
ส่วนที่ 3 รายละเอียดข้อเสนอโครงการ
1) ชื่อผลงาน
2) โจทย์ย่อย เลือกการดำเนินงานตามหัวข้อย่อย 1 หัวข้อ
3) อธิบายสถานการณ์หรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข
4) ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์จากผลงานนี้
5) อธิบายหลักการหรือแนวคิดของผลงาน
6) อธิบายกระบวนการ/วิธีการทำงาน/ขั้นตอนการทำงานของผลงาน
7) ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหากับกลุ่มเป้าหมาย
8) แนบภาพร่างผลงาน พร้อมใส่คำอธิบายรายละเอียด

รองรับรับเฉพาะไฟล์ JPG/PNG และขนาดภาพไม่เกิน 5 เมกกะไบท์

ภาพร่างผลงาน
ภาพร่างผลงาน : ภาพที่ 1
ภาพร่างผลงาน
ภาพร่างผลงาน : ภาพที่ 2
ภาพร่างผลงาน
ภาพร่างผลงาน : ภาพที่ 3
9) ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
10) แนบไฟล์หลักฐานประกอบการสมัคร
ได้แก่ แบบฟอร์มเข้าร่วมการประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021 และเอกสารรับรองและอนุญาตให้เข้าร่วมตลอดโครงการ
ขอบคุณที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021
หากกดส่งใบสมัครแล้วไม่ไป ให้ตรวจสอบว่าได้ใส่ข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย ครบถ้วนแล้วหรือไม่
ย้อนกลับ
This form was created inside of Thai Health Promotion Foundation.